Địa chỉ: Xã Lãng Ngâm, Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0968.199038

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017